Apel předsedy VOS k návrhu MŠMT na rok 2024

Vážené předsedkyně, vážení předsedové ZO VOS,

vážené členky, vážení členové ZO VOS.

Zřejmě stejně jako my sledujete aktuální informace ohledně projednávání státního rozpočtu. Vypadá to na plichtu. Ministr financí Stanjura nejdříve navrhl snížení rozpočtu MŠMT o 29 miliard Kč, aby následně došlo k vyjednání stejné částky, kterou máme v roce 2023, tj. 265 miliard Kč. To vypadá jako úspěch, ale nelze se s tím spokojit!

Zde je třeba poděkovat zejména tlaku odborů, konkrétně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Vysokoškolského odborového svazu, ale také České konferenci rektorů a Radě vysokých škol. Nezbývá nám než vytrvat. Ve středu 12. září 2023 proběhlo společné shromáždění reprezentace vysokých škol, odborů a profesních organizací, ale nezdá se, že by odezva v navýšení rozpočtu MŠMT byla nějak výrazná. Společné prohlášení i prezentaci přikládám.

Stále probíhají jednání s ministrem školství Bekem. Rozpočet MŠMT je impozantní, čtvrt bilionu korun, výdaje jsou většinou vázané, zejména ty do základního a středního školství. Vysoké školy mají ve výdajích MŠMT také své místo, ale zřejmě nejsou vysoké školy vnímány dost výrazně.

Pomozte nám s tím něco udělat! Vyzýváme Vás k aktivování stávkové pohotovosti na vysokých školách. Ne, jako protest proti vedení jednotlivých vysokých škol, ale v souladu s nimi a s Českou konferencí rektorů a s Radou vysokých škol.

Předběžně je plánována stávka na úterý 17. října 2023. Aby byla úspěšná, je nutné na úrovni ZO VOS vědět, kdo by se stávky zúčastnil a kdo ji podpoří třeba deklaratorně.

Forma stávky není zatím domluvena, předpokládáme ale hodinovou výstražnou stávku v době výuky, kdy namísto výuky se studenti dozví, jaká je situace ve financování vysokých škol.

Není to populární opatření, je to krajní řešení. Musíme informovat zaměstnavatele, doufáme ale, že se setkáme na univerzitách jen s kladnou odezvou vedení jednotlivých škol. Cílem není paralyzovat provoz vysokých škol, cílem je dát o sobě vědět. Aby i tato současná vláda věděla, že má plnit dva z bodů svého vlastního programového prohlášení – podporu vzdělávání a podporu vědy a výzkumu.

Žádám Vás tedy o jasné vyjádření, zda souhlasíte s tím, aby VOS vyhlásil stávku za účelem prosazení požadavku na navýšení rozpočtu MŠMT, částky určené na financování vysokého školství v ČR vč. mezd zaměstnanců vysokých škol, a to tím, že v odpovědi na toto sdělení zvolíte jednu z odpovědí jménem Vaší ZO VOS a to ve formátu SOUHLASÍM anebo NESOUHLASÍM.

O toto Vaše vyjádření žádám ve lhůtě do 30. září 2023. Upozorňuji, že neprovede-li ZO VOS hlasování, má se za to, že vyslovila nesouhlas.

Vyjádření souhlasu nezavazuje ZO VOS zapojit se do stávky.

V Praze dne 18. září 2023

Mgr. Petr Baierl, předseda VOS

Příloha – výtah ze Stanov VOS:

Dle čl. 13.1. písm. i) stanov VOS platí, že “Výbor VOS vyhlašuje stávkovou pohotovost a stávku po získání souhlasu většiny ZO VOS postupem uvedeným v odstavci 18.7. Stanov VOS.”

Čl. 18.7. stanov VOS říká, že:

„Orgán VOS a orgán ZO VOS je oprávněn přijmout usnesení i mimo jednání daného orgánu pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku (per rollam) za předpokladu, že budou dodržena následující pravidla:

  1. předseda orgánu nebo v případě věci spadající do působnosti sjezdu VOS nebo do působnosti členské schůze nebo konference ZO VOS předseda výboru VOS nebo předseda výboru ZO VOS rozešle členům orgánu přesný text návrhu usnesení, se kterým má být vysloven souhlas a současně stanoví lhůtu, ve které má být provedeno hlasování,
  2. neprovede-li člen orgánu hlasování, má se za to, že s návrhem usnesení vyslovil nesouhlas,
  3. usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj potřebná většina členů orgánu dle odst. 18.5 Stanov VOS, většina se v tomto případě počítá vždy z celkového počtu všech členů daného orgánu,
  4. po skončení lhůty podle písm. a) předseda orgánu nebo v případě věci spadající do působnosti sjezdu VOS nebo do působnosti členské schůze nebo konference ZO VOS předseda výboru VOS nebo předseda výboru ZO VOS dá na vědomí členům orgánu výsledek hlasování,
  5. předseda orgánu nebo v případě věci spadající do působnosti sjezdu VOS nebo do působnosti členské schůze nebo konference ZO VOS předseda výboru VOS nebo předseda výboru ZO VOS řádně eviduje veškeré doklady související s příslušným hlasováním,
  6. předseda orgánu nebo v případě věci spadající do působnosti sjezdu VOS nebo do působnosti členské schůze nebo konference ZO VOS předseda výboru VOS nebo předseda výboru ZO VOS předloží doklady podle písm. e) členovi orgánu, kdykoli o ně požádá.“

Přílohy ke stažení