O nás

Logo Vysokoškolského odborového svazu

Vysokoškolský odborový svaz

Vysokoškolský odborový svaz vznikl na přání a z iniciativy pracovníků vysokých škol v roce 1990. Vysokoškolský odborový svaz pokračuje důsledně v intencích svých zakladatelů a v duchu doby, ve které vznikal: chce být nepolitickou, demokratickou, kvalifikovanou a respektovanou zastupitelskou organizací pracovníků vysokých škol.

Hlavní poslání VOS je
 • Obhajoba důstojných životních a pracovních podmínek pro pracovníky vysokých škol tím, že jejich práce bude odměňována podle jejího významu pro intelektuální a morální rozvoj společnosti
 • Poskytování právní pomoci a poradenství
 • Úsilí o rovné příležitosti pro pracovníky vysokých škol tím, že budou odměňováni podle svého přínosu k výkonu svého pracoviště
 • Účast v legislativních procesech a prosazování návrhů směřujících k naplňování cílů odborového svazu
 • Důraz na dodržování zákonných práv zaměstnanců vysokých škol v oblasti zaměstnanecko-právní, sociální a v ochraně zdraví při práci
 • Výkon kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Proč být členem VOS
 • Společně jsme silnější (sám těžko něco prosazuješ, ale odbory tvoje šance znásobí)
 • Jen jako člen odborové organizace můžeš uplatňovat svoje požadavky a potřeby při kolektivním vyjednávání, můžeš tak ovlivňovat pracovní podmínky
 • Máš nárok na bezplatnou právní pomoc, včetně zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech se zaměstnavatelem
 • Jen jako člen odborové organizace budu pravidelně informován o financování a školské politice na úrovni krajské i celostátní
 • Čím je nás více tím máme větší šanci uspět při prosazování zájmů zaměstnanců

VOS vidí své sociální partnery v MŠMT, akademických reprezentacích vysokých škol (Rada vysokých škol, Česká konference rektorů) a vedeních škol, fakult a účelových zařízení. Vychází z toho, že naplnění zmíněných cílů v oblasti spravedlivého odměňování je společně proklamovaným zájmem všech partnerů. Proto považuje za svou dominantní aktivitu dialog se sociálními partnery na všech úrovních a dělnou spolupráci při vytváření nových norem pro financování škol a odměňování jejich pracovníků.

Spolupracující organizace

Rada vysokých škol
Agentura Rady vysokých škol zabezpečuje činnost Rady po stránce administrativní, organizační a ekonomické.

Podrobnosti o její vnitřní organizaci upravuje Organizační řád Agentury RVŠ. V čele Agentury stojí ředitel, který odpovídá předsedovi Rady za administrativně-ekonomické zabezpečení činnosti Rady a za činnost Agentury a rektorovi Univerzity Karlovy za dodržování zákonnosti a hospodárnosti ve veškeré činnosti Agentury.

Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6

E-mail: info@arvs.cuni.cz
Tel.: +420 220 172 149
Mob.: +420 778 976 964

Česká konference rektorů

Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, je sdružení rektorů všech veřejných (26), všech státních (2) a některých soukromých (19) vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno

Tel.: 549 491 121
E-mail: crc@muni.cz
Web: http://crc.muni.cz

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Našim členem může být i fyzická osoba po ukončení školní docházky.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je občanské sdružení, jehož oblasti zájmu jsou současně oblasti zájmu zaměstnanců, kteří však samostatně nemají šanci ovlivnit zaměstnavatele, popř. orgány veřejné správy a samosprávy.

ČMOS PŠ
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tel.: +420 234 130 200
E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz
Web: https://skolskeodbory.cz