Odbory vysokých škol varují před odlivem akademických a vědeckých
pracovníků

Výbor Vysokoškolského odborového svazu (VOS) jednoznačně podporuje požadavky Asociace děkanů filozofických fakult, Asociace právnických fakult a apely obsažené v petiční výzvě na podporu humanitních a sociálně-vědních oborů, které formulovali signatáři z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

VOS dlouhodobě upozorňuje na nebezpečné podfinancování vysokých škol. Začínají se propastně zvětšovat rozdíly mezi financováním vysokých škol a regionálního školství a z vysokých škol začínají odcházet vysokoškolští učitelé. Největší nespokojenost s úrovní mezd panuje především na humanitních a sociálně-vědních pracovištích.

Kvalita výuky na vysokých školách začíná být ohrožena

Již dnes vidíme odliv akademických a vědeckých pracovníků z prostředí univerzit. To nutně povede ke snížení kvality výuky na vysokých školách v době, kdy na vysoké školy začínají přicházet demograficky nejsilnější ročníky studujících za poslední období. Hrozí výrazné oslabení vědeckovýzkumného potenciálu České republiky, který je klíčový nejenom pro mezinárodní konkurenceschopnost, ale i schopnosti čelit přicházejícím společenským výzvám. Vedle hledání systémového řešení nerovností je nutné ihned stabilizovat systém, a proto požadujeme finance na okamžité zvýšení mezd, které by měly být především určeny na vyrovnání velkých rozdílů ve mzdách lidí na stejných pozicích na jednotlivých fakultách.

Investice do vysokých škol a vědy je pro naši budoucnost naprosto zásadní

VOS požaduje, aby pro financování univerzit byl určen jasný podíl peněz z rozpočtu ministerstva školství, nebo by měl být stanoven podíl rozpočtu univerzit na HDP.
Adekvátní navýšení financí spojené se systémovými změnami jsou nezbytnou podmínkou změn na vysokých školách, má-li být české vysoké konkurenceschopné se světem.

Investice do vysokých škol a vědy je pro naši budoucnost naprosto zásadní.

Petr Baierl,
předseda Vysokoškolského odborového svazu